О профсоюзе
Устав
Структура
Полезная информация Фотогалерея
Новости
Филиалы и членские организации
Блог председателя
Контакты
8 (7172) 69-23-55
Астана, пр. Кабанбай Батыра, 15 А

Доклад на VIII съезде Казэнергопрофсоюза «О работе Центрального Комитета и Исполкома Казэнергопрофсоюза за 2015-2019 г.г.»г. Нур-Султан
15 мая 2020 г.

Құрметті Қазэнергокәсіподақтың VIII съезінің делегаттары!

Бүгінгі осы жиынға мен барынша дайындалдым. Менің ойымша, әрбір азамат өз жұмысына шын жүрегімен беріліп, қолынан келгенше өз құқығын пайдаланып, өз білігі мен білімін сарқа жұмсап, тәжірибесін аямай салып, пайда келтіруі керек.
2015 жылдың 15 сәуірінде мен Қазақстандық энергетиктердің кәсіподағының төрағасы болып сайланып едім. Сол съезге қатысқан делегаттардың есінде болар, мен өз жұмысымда тәжірибем мен талабымды барынша пайдаланып, нәтиже үшін қызмет етемін деп уәде беріп едім. Міне, бес жыл да жылжып өтіп, есеп берер кезім келіпті. Уәдемде тұра алдым ба, жоқ па, осы тұрғыда Қазақстандық энергетиктердің салалық кәсіподағы атқару комитетінің 5 жылғы жұмысының қорытындылары туралы баяндап берсем бе деймін. Өз бағам мынадай: біз қолымыздан келгенше уәдеде тұруға тырыстық.
Біріншіден, Қазэнергокәсіподақты Энергетика министрлігі, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі, Кәсіподақтар федерациясы мен біздің күнделікті жұмыс барысында уақыт күттірмес мәселелерді жылдам шешу үшін қажетті басқа да құзырлы органдар шоғырланған Астана қаласына көшіру туралы бастаманы бірауыздан қолдадыңыздар. Атқару комитетінің аппараты көшті және уақыт бұл шешімнің дұрыстығын дәлелдеді.
Екіншіден, менің ұсынысыммен ребрендинг жүргізілді, Электрокәсіподақ деген атымызды Қазэнергокәсіподақ деп өзгерттік. Мұндағы мақсат сол, бұрынғы есім біздің жұмыс аямызды тарылтып, мәнін ұсақтатып тұрған сияқты көрінетін. Энергетика тек электр қуатын өндірумен және таратумен ғана шектелмейді ғой, жылу мен сығымдалған буды қайда қоямыз? Оның үстіне энергетика саласындағы қосымша жұмыстар мен ілеспе салалардағы жұмыскерлерді де өз бауырымызға тартуға мүмкіндік туды. Мәселен, ребрендинг арқасында бізге Қазақстан түгілі дүние жүзіндегі ашық көмір өндіретін алып кәсіпорын «Богатырь Көмір» ЖШС «Батыр Көмір» жергілікті кәсіпкомы, Маңғыстау атом-электрбинатының кәсіпкомы қосылды.
Үшншіден, ақпарат алмасуды жылдамдатудың заманауи талабы болып табылатын сайт ашу мәселесін шештік. Оның құрамдас бөліктері Атқару комитеті туралы, филиалдар мен жергілікті кәсіпкомдар туралы ақпаратқа тойынуға мүмкіндік береді. Жақында Федерацияда біздің сайт туралы жылы пікірлер білдірілді, бұл біздің жұмысымыздың жемістілігінің белгісі тәрізді.
Бұлардан басқа да ұсыныстар болған. Олардың назардан тыс қалғаны жоқ, бәріне де уақытылы көңіл бөлінді, белгілі деңгейде орындалды.
Уважаемые делегаты Съезда! Уважаемые гости! Буквально в двух словах я изложил основные вехи проделанной работы исполкома и ЦК за отчетные пять лет. Считаю, что объем выполненной работы был огромный. Я даже опасаюсь, что выйду за пределы отведенного на доклад времени.
За отчетный период состоялось 8 пленумов ЦК и 8 очных и заочных заседаний исполкома. Делегаты Казэнергопрофсоюза были представлены на 2 съездах ФПРК. Представитель отраслевого профсоюза энергетиков в качестве члена Генерального совета принял участие в 15 его заседаниях. Практически приняли участие на всех мероприятиях по линии Международного объединения профсоюзов «Электропрофсоюз».
За пять лет было принято 644 решения исполкома и 61 постановление Центрального Комитета, направленных как на обеспечение ежедневной деятельности Казэнергопрофсоюза, так и на защиту прав и свобод наших членов. Казэнергопрофсоюзом заключено 165 договоров.
В первую очередь, я хотел бы обратить внимание на работу в той части, что всегда являлась основой профсоюзной работы – на работу с людьми. Хотелось бы напомнить, что на 15 апреля 2015 года в нашей отраслевой организации состояло 14 филиалов и 9 членских организаций. За эти пять лет мы увеличили количество филиалов до 16 и членских организаций до 19, в целом, сегодня в наших рядах состоит 90 профсоюзных организаций отрасли энергетики. Если на начало отчетного периода нас было 19714 человек, то сегодня нас 41022. Это свидетельствует об огромной работе и укреплении нашего авторитета. Смотрите, за это время наши ряды пополнили крупные и действующие профсоюзные организации такие, как ОО «Локальный профсоюз «Батыр Көмір», профсоюз АО «МАЭК», ОО «Локальный профсоюз энергокомплекса г. Степногорск», ОО Локальный профсоюз работников Национальной гидрометеорологической службы». Мы создали и помогли начать работу профсоюзам в АО «Кокшетауэнерго», ТОО «Шыгысэнерготрейд» и АО «Астана РЭК» и т.д. Таким образом, проведена большая работа по организационному укреплению нашего отраслевого профсоюза.
Значит ли это, что все резервы по данному направлению работы исчерпаны? Нет! К большому сожалению, по тем или иным объективным причинам профсоюзные организации энергетических предприятий находятся в составе других отраслевых профсоюзов. К ним относятся «Павлодарэнерго», «Казахмысэнерджи», а также КЕГОК, который создал отдельный отраслевой профсоюз. К сожалению, профсоюзная организация одной транзитной энергокомпании, воспользовавшись несовершенством законодательства, становится в один ряд с отраслевым профсоюзом и требует подписания Отраслевого соглашения от имени одной-единственной компании! При этом полностью являясь, по сути, локальным профсоюзом.
Основу правовой работы составляет главное понятие – профсоюз создается для заключения коллективного договора. Как вы сами видели на стенде, мы постарались отобразить, на каких предприятиях и на какой период заключены коллективные договора. Мы для помощи в составлении наиболее содержательного и выгодного для работников колдоговора разработали унифицированные договора для предприятий генерации, для предприятий распределения и для сбытовых предприятий. Для этого мы создали рабочую группу, куда вовлекли представителей Федерации профсоюзов, Министерства труда, Института труда, филиалов и членских организаций и работников аппарата Исполкома. Они изучили все имеющиеся договора и выработали наиболее удобный вариант. Надеюсь, на местах достойно оценили наш труд.
В принципе, наши колдоговора были избавлены от критики, что говорит об их полезности. Понятно, что совершенству нет предела, но недооценивать свой же труд тоже не стоит. Например, в 2015 году Коллективный договор АО «Самрук-Энерго» на Республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз» занял первое место и получил Гран-При из рук Главы государства. Тогда же первого места удостоился и коллективный договор АО «АлЭС». Коллективный договор ТОО «ГРЭС-1 имени Болата Нуржанова» занял также первое место в стране, но уже в 2017 году. Другими словами, содержание и глубина колдоговоров наших членских организаций и филиалов были оценены по праву.
Как известно, коллективные договора составляются на основе Трудового Кодекса и отраслевого соглашения. За отчетный период мы дважды заключили отраслевое соглашение в области энергетики Республики Казахстан – на 2016-2018 г.г. и 2019-2021 г.г. Это сделано для согласования интересов работников при выработке эффективного механизма регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений, содействия договорному регулированию социальных и трудовых отношений и обеспечения гарантий прав работников в сфере труда, осуществление их социальной защиты.
Создавая профсоюзные организации, заключая коллективные договора, в первую очередь, профсоюз должен организовать обучение. Поэтому на системной основе выезжая на территории, мы обеспечили обучение профсоюзного актива с выездами в Капчагай, Боровое, зонально-территориальное обучение. При этом мы не свободны от недостатков при обучении членов производственных советов и технических инспекторов. Об этом подробнее изложу ниже.
Следующий важный раздел нашей работы – создание и обеспечение комфортных и безопасных условий труда. В соответствии с Законом РК «О профессиональных союзах» такая работа полностью возлагается на производственные советы, создаваемые на предприятиях на паритетных условиях работодателями и представителями работников. С сожалением констатирую, что до сих пор на таких предприятиях, как, к примеру, АО «Астана РЭК» и 5 других до сих пор не созданы производственные советы. На 10 предприятиях (АО «АлЭС», ТЭЦ-2 г. Нур-Султана, ОО «Локальный профсоюз работников энергетики Павлодарской области» и других) штат техинспекторов неполон. В целом, на предприятиях, где действуют филиалы и членские организации Казэнергопрофсоюза, на сегодня функционирует 42 производственных совета и работают 625 технических инспекторов.
И здесь уместно будет сказать, что мы, в целях оказания методической помощи филиалам и членским организациям Казэнергопрофсоюза, совместно с Министерством труда, Федерацией профсоюзов, Института труда разработали типовые положения о производственных советах и о технических инспекторах.
Позволю себе риторический вопрос: а для чего нужны производственные советы и технические инспектора? Для проформы? Нет! Чтобы не допускались нарушения правил технической безопасности и условий безопасного и комфортного труда на производстве. Мы стремимся к нулевому уровню травматизма, но у нас не получается его достичь. По итогам 2019 года на наших предприятиях допущено 3 факта тяжелого и 16 легкого травматизма и, что прискорбно, 4 смертельных случая.
Каждый смертельный случай берется на особенный учет, проводится тщательное расследование. При этом не всегда удается привлечь к ответственности руководителей. Возьмем к примеру деятельность за 2018 год. Тогда произошло шесть смертельных случаев, и четыре из них – в одной компании – АО «Кызылординская Распределительная электросетевая компания». Учитывая вопиющий факт, мы взяли его на особое внимание. Конечно, семьям погибших работников был оказан весь спектр прописанной для такого случая помощи. Но четыре случая поражения электрическим током – это из ряда вон. Поэтому мы поставили перед акимом области вопрос ответственности руководителей за вопиющие нарушения безопасности труда, так как данная компания является коммунальным предприятиятием и подчиняется облакимату. Однако аким Кызылординской области проигнорировал оба наших обращения и спустил на тормозах. Тогда мы вынесли вопрос на Трехстороннюю республиканскую отраслевую комиссию. Однако и там ограничились обсуждением. Председатель правления этой компании и там избежал ответственности и до сих пор находится на должности.
Дело не кровожадности Исполкома или его председателя. Я бы сформулировал его так: задача Казэнергопрофоюза в том, чтобы обеспечить ответственность руководителя, а не наказание его за ненадлежащий уровень безопасности и условий труда. Ибо наказание – это удел вышестоящих его управленцев. А вот обеспечение ответственности, ее неминуемости для нерадивых работодателей имеет очень сильный сдерживающий фактор, когда они только посмеют подумать о допустимости нарушений. Потому что работа в нашей отрасли сопряжена с высокой температурой и сильным давлением пара и воды и поражающими способностями электрического тока. Здесь любое отклонение от прописанных правил безопасности ведет к несчастному случаю, а то и гибели работника. И как этот вопрос подвинуть на второстепенные роли в нашей деятельности?
Теперь хотелось бы остановиться на взаимоотношениях профсоюзных организаций и работодателями. За эти пять лет у нас здесь не все было гладко. Конфликтные ситуации возникали в таких организациях, как Костанайская ТЭК, «Астана Қалалык Жарық», Кызылординская ТЭЦ. Продолжается противостояние работодателя и представителя работников в такой крупной организации как ТОО «Богатырь Көмір».
Мы все, так или иначе втянутые в конфликты, взрослые люди и понимаем, что дрязги и перетягивание одеяла вносят сумятицу в организацию деятельности, раздрай и раскол внутри коллектива. И здесь очень важно во имя конструктивизма и в целом в интересах работников стремиться к нахождению оптимального баланса в отношениях с социальным партнером. Надеюсь, что новый состав Центрального Комитета Казэнергопрофсоюза обратит пристальное внимание к поиску и нахождению медиативной составляющей, здорового договорного начала в социально-производственных отношениях и разумного компромисса, прописанных в коллективном договоре.
Одно из важных направлений нашей деятельности стали усилия по повышению заработной платы работников отрасли. Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК по заработной плате по Республике, в целом, и по отраслям, в частности, в течение всего времени, начиная с 2015 года, средняя заработная плата энергетиков была стабильно ниже средней заработной платы по стране. И если до 2019 года разрыв не превышал 7-8%, то в 2019 году он составил 11-12%. Такуя разницу получили из-за повышения зарплаты бюджетникам на 20%. Мы стали бить в набат, нас услышали в Парламенте, Правительстве, в министерствах энергетики и национальной экономики, труда, Федерации профсоюзов.
После неоднократных слушаний в Министерстве энергетики наконец-то отреагировал Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Миннацэкономики. Как вам известно, антимонопольщики при утверждении тарифа теперь учитывают не фактическую, а нормативную численность. Это позволило увеличить зарплату на 3-4%. И если кому-то это покажется не слишком и большой победой, напомню выражение Конфуция «Мың шақырымдық жол бірінші қадамнан басталады» и пословицы: «Бастау қиын, бастаған соң тастау қиын», «Зачин дело красит».
Вы все в курсе, что в начале 2020 года Казэнергопрофсоюз принял обращение ко всем работодателям, в том числе и к руководителям энергопредприятий в составе других отраслей, о разработке мер по повышению уровня заработной платы всем категориям работников. Эта работа также будет целенаправленно продолжена.
Все мы с детства помним стихи Владимира Маяковского «Кем быть?», где есть строки: «На заводе хорошо, а в трамвае лучше, я б в кондукторы пошел, пусть меня научат!» Применительно к нам можно сказать: « Я – за безопасный труд, пусть меня научат!» С целью научить одних, чтобы они потом научили других, Казэнергопрофсоюзом была организована учеба технических инспекторов, так как мы глубоко убеждены в том, что грамотность и профессионализм на всех уровнях помогут решить проблемы безопасности и охраны труда. В 2019 году Казэнергопрофсоюз совместно с Учебным центром Федерации Профсоюзов РК провел ряд зонально-территориальных семинаров-тренингов для технических инспекторов по охране труда и профсоюзного актива в г. г. Экибастуз, Алматы, Кокшетау, Шымкент, Атырау и Нур-Султан. Всего в регионах было проведено 6 обучающих семинаров-тренингов, где было обучено 291 технических инспекторов по охране труда.
В этих же городах Также была организована учеба профсоюзного актива. За прошедшее время в Нур-Султане и на местах было проведено 14 семинаров и приняло в них участие 420 человек.
На 19 семинарах приняли участие и получили сертификаты порядка 570 человек. И каждый раз мы получали положительные отклики и предложения о продолжении такой позитивной практики.
Отдельно проводилась учеба бухгалтеров. На двух таких обучающих семинарах наши специалисты были ознакомлены новшествами из сферы бухгалтерского учета и изменениями в Налоговом кодексе страны. Новому составу Центрального комитета рекомендовали бы продолжить обучение по всем перечисленным направлениям.
Одним из направлений нашей работы является информационная деятельность. Когда офис Казэнергопрофсоюза был передислоцирован из Алматы в Астану, мы создали сайт. За это время вы, филиалы и членские организации, разместили 381 информацию, а сам аппарат – 234 информации. По насущным вопросам отраслевого профсоюза были подготовлены и размещены на таких республиканских изданиях, как «Новое поколение», «Эксперсс-К», «Литер», «Қазақстан кәсіподағы», журнал «Энергетика» и других свыше 20 публикаций. Вы видели и знаете, что был создан видеофильм «Профсоюз энергетиков - реальная сила» и несколько тематических слайдов. В целях поддержки гласности вообще и профсоюзной прессы вчастности Казэнергопрофсоюз ежегодно подписывается на 50 экземпляров органа Федерации профсоюзов Казахстана - газеты «Қазақстан кәсіподағы». Нам известно, что и в филиалах и членских организациях практикуется подписка. Такой шаг нами приветствуется и поддерживается.
Возвращаясь к сайту. Активной позицией отмечены профсоюзные организации ТОО «ЖЭС», АО «Костанайская ТЭК», АО «СевКазРЭК» и локальный профсоюз АО «Самрук-Энерго». Полная им противополжность – это профсоюзные организации ГКП «Кентау Сервис», столичных ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, АО «Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова». Выводов по таким коллегам ровно два. Или в таких организациях никакой живой работы не проводится, или руководители не хотят афишировать свою деятельность по принципу «Тише едешь – дальше будешь». И невдомек им, что выборная должность подразумевает постоянную отчетность перед теми, кто избрал. Публикации как раз и служат своеобразным отчетом. Коллеги! Призываю активнее использовать информационные технологии в своей работе, чтобы работники знали, понимали и поддерживали ваши цели и устремления. И не только работники и коллеги, но и те пользователи, что ежедневно посещают наш сайт, в числе которых – Федерация профсоюзов, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство энергетики, ассоциации работодателей и многие другие заинтересованные стороны.
Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа в филиалах и чоенских организациях поставлена на широкую ногу. Она необходима, и в первую очередь важна в плане консолидации и сплочения трудового коллектива. К сожалению, мы не можем похвалиться такими мероприятиями на республиканско-отраслевом уровне, тем самым соглашаясь с их местечковым характером. Конечно, стало традицией празднование на уровне Казэнергопрофсоюза Дня шахтера, когда приезжают наши коллеги из Локального профсоюза «Батыр-Көмір». Что же мешает организовать такой праздник труда ко Дню энергетика? Думаю, новому составу Центрального Комитета здесь есть над чем поработать.
И все же мы выражаем благодарность коллегам, приславшим свои команды для участия на 1-й Республиканской спартакиаде трудящихся, прошедшей под эгидой Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Как вам известно, наша команда заняла там первое общекомандное место и завоевала Гран-при соревнований.
Финансово-хозяйственная деятельность за отчетный период характеризуется относительной стабильностью. За это время на счет Казэнергопрофсоюза в виде членских взносов поступило 276 419 488 тенге, которые были направлены на уставные цели, содержание аппарата, служебные командировки. Более подробно по этому разделу вы узнаете из отчета Ревизионной комиссии.
Моральное и материальное стимулирование активных, инициативных сторонников профсоюзного движения – важная часть нашей работы. По состоянию на 10 апреля 2020 года Казэнергопрофсоюзом были вручены 1 069 наград. Из них:
1. Медаль «Алғыс Белгісі» Казэнергопрофсоюза – 100;
2. Медаль «Құрмет белгісі» Казэнергопрофсоюза – 69;
3. «Құрмет грамотасы» Казэнергопрофсоюза – 539;
4. Знак «Шахтер Даңқы» III, II и I степеней – 72;
5. Знак «Көмір өнеркәсібінің құрметті қызметкері» - 29;
6. Награды Федерации Профсоюзов Республики Казахстан (Алғыс хат, Құрмет грамотасы, знак «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін» ФПРК, знак «Кәсіподақ ардагері» ФПРК) – 73;
7. Награды МОП «Электропрофсоюз» (Почетная грамота, Юбилейная грамота «25 лет Всеобщей Конфедерации Профсоюзов», Памятный нагрудный знак «25 лет МОП «Электропрофсоюз», Памятный серебряный знак «25 лет Всеобщей Конфедерации Профсоюзов») – 41;
8. Награды ОЮЛ «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» (Почетная грамота, знак «Почетный энергетик КЭА», знак «Заслуженный энергетик КЭА») – 40;
9. Награды Министерства энергетики РК (Алғыс хат, Құрмет грамотасы, знак «Почетный энергетик», знак «Заслуженный энергетик», медаль «Еңбек ардагері») – 97;
10. Награды Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (медаль «Еңбек ардагері») – 6;
11. Государственные награды (Орден «Құрмет» - 2; нагрудный знак «Ерен еңбегі үшін» - 2). Итого: 4.
Новому составу Центрального комитета предстоит продолжить эту важную работу, направленную на стимулирование наиболее активных членов профсоюзных организаций.
Теперь хотелось бы тезисно остановиться на тех наших инициативах, которые, на мой взгляд, должны будут найти продолжение и после Съезда.
Любое сообщество людей, будь то производственная компания или общественное объединение, должно думать о своем будущем развитии. Развития без подготовленных кадров не бывает. В целях подготовки ближайшего резерва нами инициирована и создана Молодежная Лига при Казэнергопрофсоюзе с открытием филиалов на местах. Новому составу Центрального Комитета предстоит обучить, поддержать и творчески развить Лигу.
Для обмена опытом и изучения деятельности коллег были сформированы делегации Казэнергопрофсоюза в Российскую Федерацию, Азербайджанскую Республику и Республику Турция, куда вошли руководители первичных профсоюзных организаций энергетических предприятий страны. При формировании делегаций мы старались включать в их состав ищущих, инициативных руководителей с аналитическими способностями, которые могли бы использовать позитивный опыт в своей повседневной деятельности. В то же время они должны были рассказать и о нашем опыте, так как наша отраслевая организация заслуженно пользуется авторитетом и является старейшей в Федерации профсоюзов страны. Поездки по обмену опытом, считаю, должны продолжиться.
В декабре 2019 года был организован и проведен первый Республиканский Форум трудовых династий в сфере энергетики с участием руководства Минэнерго, ФПРК, председателя комитета министерства труда, председателя КЭА и других ответственных участников. Из 302 трудовых династий в отрасли приняли участие 65, а совместный трудовой стаж некоторых из них перевалил за 300 лет. Было заметно, что династии нуждаются в поддержке и внимании со стороны и работодателей, и профсоюзов. Думается, мы не в праве обмануть их ожидания и должны рука об руку с социальными партнерами и трудовыми династиями продолжать работать над повышением авторитета профессии энергетика. В заключение подвести некоторые итоги.
За отчетный период проведена определенная работа. И все же для укрепления отраслевого профсоюза энергетиков, для повышения его имиджа и авторитета предстоит сделать еще немало. Я хотел бы пожелать новому составу Центрального Комитета Казэнергопрофсоюза больших успехов и плодотворной работы за следующий отчетный период.
Құрметті делегаттар! Мен өзімнің осы баяндамама барлық істелінген жұмысты кіргізе алмадым. Жұмыстың жемісін көретіндер – кәсіподақ мүшелері, бағасын беретіндер де солар. Яғни осы отырған өздеріңіз. Біз көз алдарыңыздамыз, осы жылдар аясында бірге өстік, бірге алға жылжыдық. «Көш жүре түзеледі» дейді, ендеше істегенімізден істеріміз мол болмақ. Орталық Комитеттің жаңа құрамы жіберілген кемшіліктер болса, дұрыс қорытынды шығарады, болашақта сындарлы істерге мұрындық болады деп сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет!

Опубликовано: 13.05.2020, 11:28

← Вернуться в блог